Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013

Η Βίβλος (Βουλγάτα, Μετάφραση Εβδομήκοντα, Τανάκ, Απόκρυφα και πολλά άλλα)

GenesisKJVSepTanVulPoly
ExodusKJVSepTanVulPoly
LeviticusKJVSepTanVulPoly
NumbersKJVSepTanVulPoly
DeuteronomyKJVSepTanVulPoly
JoshuaKJVTanVulPoly
JudgesKJVTanVulPoly
RuthKJVSepTanVulPoly
1 SamuelKJVSepTanVulPoly
2 SamuelKJVSepTanVulPoly
1 KingsKJVSepTanVulPoly
2 KingsKJVSepTanVulPoly
1 ChroniclesKJVSepTanVulPoly
2 ChroniclesKJVSepTanVulPoly
EzraKJVTanVulPoly
NehemiahKJVTanVulPoly
EstherKJVSepTanVulPoly
JobKJVSepTanVulPoly
PsalmsKJVSepTanVulPoly
ProverbsKJVSepTanVulPoly
EcclesiastesKJVSepTanVulPoly
Song of SolomonKJVSepTanVulPoly
IsaiahKJVSepTanVulPoly
JeremiahKJVSepTanVulPoly
LamentationsKJVSepTanVulPoly
EzekielKJVSepTanVulPoly
DanielKJVSepTanVulPoly
HoseaKJVSepTanVulPoly
JoelKJVSepTanVulPoly
AmosKJVSepTanVulPoly
ObadiahKJVSepTanVulPoly
JonahKJVSepTanVulPoly
MicahKJVSepTanVulPoly
NahumKJVSepTanVulPoly
HabakkukKJVSepTanVulPoly
ZephaniahKJVSepTanVulPoly
HaggaiKJVSepTanVulPoly
ZechariahKJVSepTanVulPoly
MalachiKJVSepTanVulPoly
1 EsdrasApoSepPoly
2 EsdrasApoSepPoly
TobiasApoVulPoly
JudithApoSepVulPoly
Additions to EstherApoPoly
WisdomApoSepVulPoly
BaruchApoSepVulPoly
Epistle of JeremiahApoSepPoly
SusannaApoSepPoly
Bel and the DragonApoSepPoly
Prayer of ManassehApoPoly
1 MacabeesApoSepVulPoly
2 MacabeesApoSepVulPoly
3 MacabeesSepPoly
4 MacabeesSepPoly
SirachApoSepVulPoly
Prayer of AzariahApoPoly
LaodiceansApoPoly
Joshua BSepPoly
Joshua ASepPoly
Judges BSepPoly
Judges ASepPoly
Tobit BASepPoly
Tobit SSepPoly
Psalms of SolomonSepPoly
Bel and the Dragon ThSepPoly
Daniel ThSepPoly
Susanna ThSepPoly
OdesSepPoly
MatthewGNTKJVVulPoly
MarkGNTKJVVulPoly
LukeGNTKJVVulPoly
JohnGNTKJVVulPoly
ActsGNTKJVVulPoly
RomansGNTKJVVulPoly
1 CorinthiansGNTKJVVulPoly
2 CorinthiansGNTKJVVulPoly
GalatiansGNTKJVVulPoly
EphesiansGNTKJVVulPoly
PhilippiansGNTKJVVulPoly
ColossiansGNTKJVVulPoly
1 ThessaloniansGNTKJVVulPoly
2 ThessaloniansGNTKJVVulPoly
1 TimothyGNTKJVVulPoly
2 TimothyGNTKJVVulPoly
TitusGNTKJVVulPoly
PhilemonGNTKJVVulPoly
HebrewsGNTKJVVulPoly
JamesGNTKJVVulPoly
1 PeterGNTKJVVulPoly
2 PeterGNTKJVVulPoly
1 JohnGNTKJVVulPoly
2 JohnGNTKJVVulPoly
3 JohnGNTKJVVulPoly
JudeGNTKJVVulPoly
RevelationGNTKJVVulPoly  

Πηγή:http://www.sacred-texts.com/bib/poly/jos.htm
Αναδημοσίευση από: Θρησκευτικά αλλιώς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...