Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013

Προκήρυξη Προγράμματος «Επιμόρφωση θεολόγων εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί από 1 Οκτωβρίου 2013 έως 30 Απριλίου 2014. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: «Επιμόρφωση θεολόγων εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ». Στο πρόγραμμα θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Πληροφορικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά και Θεολόγοι από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος με γνώσεις και πολυετή πείρα στην οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων στις Νέες Τεχνολογίες.
Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι αφενός η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τους θεολόγους εκπαιδευτικούς και αφετέρου η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου τους, στο πλαίσιο της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης μέσω της δια βίου εκπαίδευσης. Αυτό προβλέπεται να γίνει μέσω της ειδικής επιμόρφωσης σε πρώτη φάση θεολόγων με αυξημένα προσόντα, δεξιότητες και γνώσεις στις ΤΠΕ, ώστε να λειτουργήσουν σε δεύτερη φάση ως επιμορφωτές των υπολοίπων θεολόγων. Στόχοι της υλοποίησης του προτεινόμενου προγράμματος επιμόρφωσης είναι να αναπτύξουν οι καταρτισμένοι θεολόγοι εκπαιδευτικοί δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες θα τους καθιστούν ικανούς:
να κατανοήσουν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, για την αναβάθμιση της διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης και την επίτευξη των στόχων που θέτει το Πρόγραμμα Σπουδών.
να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για την ενεργό συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε κοινότητες μάθησης.
να αποκτήσουν συνολική εποπτεία των υπαρχόντων εκπαιδευτικών λογισμικών καθώς και των εργαλείων (Διαδίκτυο, Επεξεργαστής κειμένου, Λογιστικό Φύλλο) που μπορούν να αξιοποιήσουν για την ένταξη των Τ.Π.Ε στην διδακτική πράξη.
να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν κατάλληλο για την ειδικότητά τους εκπαιδευτικό λογισμικό ή γενικά και ειδικά εργαλεία.
να αντιληφθούν την αναγκαιότητα και το ρόλο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας για την εφαρμογή των Τ.Π.Ε στην τάξη.
να κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας ώστε να μπορούν να την εντάξουν στην διδακτική πράξη.
να γνωρίσουν τις βασικές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης της χρήσης των Τ.Π.Ε στην τάξη.
να ενημερωθούν για τις κατηγορίες του προτεινόμενου εκπαιδευτικού λογισμικού καθώς και για το διαθέσιμο εκπαιδευτικό λογισμικό σε κάθε μία από αυτές.
να μάθουν τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ορισμένων αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού Θρησκευτικών.
να ασκηθούν στην αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή πληροφοριών, κριτικό πνεύμα, νέες μορφές συλλογικότητας και συνεργασίας κλπ.
Το σεμινάριο διαρκεί  250 ώρες (6 μήνες)  και περιλαμβάνει 3 μέρη:
100 ώρες εκ του σύνεγγυς διδασκαλία
70 πρακτικής εξάσκησης
80  εκπόνησης εργασιών
Η πρώτη θεματική ενότητα αποτελείται από το γενικό μέρος που αποτελείται από 5 θεματικές ενότητες σε θέματα χρήσης και ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην διδασκαλία και από τα ειδικό μέρος που αφορά τη Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών με χρήση ΤΠΕ (100 ώρες).
Η δεύτερη αποσκοπεί στην Πρακτική εξάσκηση επιμορφούμενων (70 ώρες)
Η τρίτη  περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών σε κάθε μια από τις θεματικές ενότητες. (80 ώρες)
Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε θεολόγους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ1, που υπηρετούν σε Γυμνάσια και Λύκεια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν πιστοποιημένες αυξημένες γνώσεις και δεξιότητες στις ΤΠΕ.
Μετά το πέρας της φοίτησης, θα χορηγηθούν:
(α) Βεβαίωση συμμετοχής
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης
Το πρόγραμμα λόγω των αυξημένων απαιτήσεων χορηγεί 20 ECTS.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 20/8/2013 έως 6/9/2013 και μόνον ηλεκτρονικά. Την αίτηση θα τη βρείτε  στην ιστοσελίδα της δια βίου μάθησης του ΑΠΘ.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
2. Τίτλοι Σπουδών
3. Πιστοποιητικά σε γνώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
4. Πιστοποιητικά τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)
5. Συμμετοχή με ανακοίνωση σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια στις ΤΠΕ
6. Δημοσιεύσεις σχετικές με ΤΠΕ
Τα σεμινάρια θα γίνονται στη Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής κάθε Σάββατο 10.00–17.00. Μετά το πέρας των θεωρητικών μαθημάτων η πρακτική εξάσκηση και τα Workshops θα λαμβάνουν χώρα στα εργαστήρια του  Β΄ Π.Ε.Κ. Θεσ/νίκης.
Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Σεμινάριο Επιμόρφωσης είναι συμβολικό και ανέρχεται στο ποσό των 100 Ευρώ, που καταβάλλεται με την εγγραφή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος Επίκ. Καθ. Βασιλική Μητροπούλου (2310-997075 mitro@theo.auth.gr) και, στη Γραμματεία του Τομέα Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2310 996965 και για βοήθεια στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο γραμματέα του προγράμματος Γεώργιο Κράπη (giorgoskrapis@gmail.com, 6943298973).
Αναδημοσίευση από:  http://religionslehrer.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...