Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012

Μουσικές παραπομπές σε βιβλικές αναφορές

Πηγή:  http://www.artbible.net/music/bible-AT.html
10 Catholique Romain
Credo et bible (Témoignage)
18 Prélude-Choral - Orgues
/Credo et bible ( Témoignage)
BEAUVOIS-Des hommes et des dieux - Voici la nuit -Secli 156../Synopsis
17 Monachisme- Film-Palme d'or 2010- 7 moines trappistes-Tibhirine
Genese 1:1-3;Jean 1:1-18
01 Film - 1492-C-Colomb vu par le "New age" qui pose les questions,,,
Genese 1:2-3; Luc 2:27-32 -Dieu Lumière de la création et des nations
05 Oratorio complet en 12 séquences
14 Réformé-Luth . 21/06
08 Orch symph sons 
Genèse 1 Animaux humains vie
02-Mus du monde Country
08 Formes musicales
05-Classique
Genèse 1 Création homme femme
15  Anglican- Méthodiste
Genèse 1-Création du monde
02 Amérique Soul
Résonance possible :.... Genese 1:27 L'homme et la femme
Bob MARLEY - Adam et Eve - Sens littéral du texte  -/Lyrics
03 afro amér.  Reggae
12 Grégorien
SYLVESTRE Anne - La faute à Eve - ( Parodie féministe)    /Infos 07 chanson francophone Genèse 2
05-Classique-Orgue
Gen 2:24;Mat 19:5   Mariage
01 Film 1931
20 Inde Louange du matin- Raga-Improvisation sur continuo
Genèse 4:21 Yubal ancètre de tous les joueurs de flute
05-Classique
Genèse 4:26 -Adam, Seth, Enoch
06 Opéra biblique Arménien Ararat = Nouvelle humanité
02 Arménie, Musique du monde, Le sommet qui cache l'histoire d'une alliance
Genèse 6-10 Histoire de Noé-Mont Ararat
07 Chanson francophone
03-Afro americain gospel
Genèse 6-10 Déluge
05-Classique- Symphonie
02 Musique du monde
Genèse 6-10 -Origine avec Noé
07 Chanson francophone
07 Chanson francophone
02 musique mondialiste
01 film -Comédie mus.
Genèse 19:26 Statue de sel
06 Style atonal seriel
05-Classique
Genèse 32:26  Lutte de Jacob
06 Motet à 6 Voix
Genese 37:23-35 Jacob pleure Joseph
01 Film comédie calypso
19 Islam et Asie : musique savante Arabe
Genèse 37-50 -Joseph Intendant général: Mat 2:13-23 Fuite dans ce pays d'accuei
Livre de l'Exode
01 Comédie musicale

05- Oratorio
03-Afro americain-Gospel
Exode 1:13-14 Esclavage
05-moderne symphonique
06 voix chant concert
06 Voix orchestre
06 Opéra tragique
Exode 13:5-10 repas:communion/guerre
06-Voix-Opéra
Exode 14-Mer rouge
08 Piano
03 afro amér.  Reggae
07 Chanson francophone Exode 13-15
03-Afro americain-Gospel
Exode 13-15 Libération d'Egypte
02 Musique du monde
Exode 14-15 Traversée et danses
03-Afro americain-Gospel
Exode 17:9-13  Rocher salutaire
07 Chanson francophone
Ex 20;Lc 6:14-16 Loi, Apôtres
13 Culte Orthodoxe
05-Classique
Exode 32 : Le veau d'or
05-Classique
Exode 32 Le veau d'or


Livre du Lévitique
09 Culte Juif

Livre des Nombres
15  Anglican- Méthodiste
Nombres 6:24 -Bénédiction
14 Réformés-Luthériens:
Nombres 6:24-26 Bénédiction

Livre du Deutéronome
08 Orgues
02 Folklore israëlien messianisque
Deuteronome 30;Nombres 24:14-19 - NB Le Messie n'est pas nommé
03-Afro americain disco
Deut 30:17-20  Résonance ? 
Livre de Josué
03-Afro americain-Gospel
Livre des Juges
06 soprano clavecin 
Juges 11-12  Jephté
06 Opéra - Maria Callas
Livres de 1 et 2 Rois
05-Classique
20 Islam- Judaïsme- World music - Reine de Saba
1 Rois 10:1-13// Coran :Sourate 27:22-38 et Sourate 34:15-21
06 Voix chorale orchestre: Oratorio
05-Classique orch choeurs
16-Chrétiens Orthodoxes d'Ethiopie-4ème siècle...
1 Rois 17:8-24 Le prophète Elie et la veuve de Sarepta
14 Culte Réformé-cathol.
1 Rois 19:11-13 souffle léger
02-Monde-1962 USA..
1 Rois 19:11-13  Tempète/Brise ?
15 Culte Anglican
08 Violoncerlle  Orchestre
1 Rois;2 Rois et 1-2 Chroniques
03-Afro americain, Slam
03-Gospel-Country
03-Afro americain-Gospel
2Rois 2:11 Berce le Char d'Elie
03 Gospel-Jazz-Muppet
Livres de 1 et 2 Samuel
06 Opéra Danois
01 Film -Conte enfants sénégalais Mus Youssou N Dour
1 Samuel 17 David et Goliath. Mythe Petit rusé/Grand méchant
05-Classique Cambridge s.
05-Classique
2 Samuel 19:1-4 Absalom mon fils
06 voix chant orchestre
2 Samuel 11-12 Batcheba
Livre des Psaumes
Giovanni B BASSANI- 18è-Salmi Concertati - 01, 02, 03, 04 -/Infos
05-Motets baroques
Psaumes divers
05-Classique
05-  Psaume  de Genève
02 Europe : Projet d'hymne européen
03-Afro americain-Gospel
14 Luther: Prélude psalmique chorale et ensemble
02 Musiques du monde-Hymne national Tonga
05-Classique
05-Classique
CAREY -18è -Dieu sauve la reine, -,.................................,,/God save the queen
02 Hymne national du Royaume Uni
02 Nouvelle Zélande - Hymne
03-Afro americain Gospel
BAKER-19è The king of love is my shepherd-Diana s funeral  /Lyrics 15  Anglican-Méthodiste Psaume 23
10 Culte catholique romain-USA Psaume Responsorial
Psaume 23 avec antienne
09 Culte Juif -Cantique -Reherche sur les marques de cantilation massorétiques-
15 Culte Anglican -Interlude- Hautbois chorale et orgue
06 Chorale piano
05-Classique
02 Musique du monde
06 Opéra Allégorique de Vaughan / Bunyan
03 Afr Américain Reggae
14 Culte Réformé-Luth.
05 Cantate 51/1-2-3-4
Psaume 26:8 ; Psaume 138 Dans ta maison ,,,
06 voix chant chorales
04 Rock-Gospel disco
Psaume 40:11 Ton amour et ta vérité me protègent... des géants
06 Soprano piano
05 Classique
05-Classique  6 parties
02 Kabylie-France Complainte d'exil
Psaume 42:3 Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit
05 Motet -Contretenor, Le Concert Spirituel .
14 Réformé-Luthérien
Psaume 47- Cantique 47A
05 Moderne brillant 1906
05-Classique 80/1
Psaume 48  Paraphrase   
14 Culte Réformé-Luth.
05 Symphonie sur le choral de Luther
08 Orgue
06 Voix concert
15 Anglican-Méthodiste
06 Chorale a capella
11 Arméniens apostoliques
10 Catholique Romain
06 Enfant chorale orchestre
06 Voix Opéra   /Sirota
KODALY-Psalmus Hungaricus-Part 4-Finale   /Kodaly     /Psalmus Hungaricus 05 Ténor choeur orchestre Psaume 55  (Conflits  Buda / Pest)
05-Classique  137/1-2
05-Classique
02 Musique du monde
5 Anglican-Méthodiste
Psaume 84:1-Demeures aimables
03-Afro americain-Gospel
06 Chorale ensemble
14 Réformé-Luthérien:
Psaume 68 Psaume des batailles
03 Jazz vocal impro
08 Instruments  musique
10 Culte Catholique romain- Belgique-Ars Nova-3voix
02 Monde style Latin  
05-Classique
05-Classique Capétiens
09 Culte Juif
03-Afro americain-Gospel
05-Coronation anthem
Psaume 84:12   Soleil et bouclier
06 Chorale orchestre - afro Américain
17 Monachisme-Invitation aux offices
06 voix chorale a capella
05-Classique
Psaume 97:12 Réjouissez vous !
13 Culte Orthodoxe
Psaume 100:2 - Vèpres
13 Culte Orthodoxe
14 -Chine-Eglise du Christ-( Réformés )- Mariage de Yan et Allan- Dim.10 Oct 2010-
09 Cantique Juif danse
PARRA VIOLETA Gracias a la Vida / Merci à la vie lyrics .../Traduction française /Violeta Parra
02 Chili:Chanson populaire et instruments chiliens
Psaume 104 Merci ( Si la vie suppose un créateur )
06 Opéra -( Fondamentalisme musical ?)
05-Classique
12 Grégorien  12è Vèpre
10 Catholique Romain
14 Culte Réformé-Luth.
05-Classique
05 JS Bach Motet
02 Israël-Musique de danse populaire
Psaume 118:24 - Réjouissons nous
06 Chorale et orchestre
13 Culte orthodoxe
Psaume 128  Bonheur familial
05-Classique (51/2)
03 afro amér. Rap
Psaume 119:111-114  Mon abri
16 Chrétiens divers
02 Musique du monde
BUSONI -Conceto Aladdin-9/9-En 9 parties/Busoni  /Aladin   /Final  19 Islam et Asie Psaume 121:1-2  ( Eternel/ Allah )
16 solo orch symphonique
Psaume 121  vers les montagnes
10 Catholique romain
06 voix chant concert
Psaume 127:1  
06 Voix basse orchestre
05 Cantate 130/1-5 Choeur voix et orchestre
05 Voix Choeur Orch.
06 Chorale Acapella Kammerchor Altensteig
15-Anglican Requiem -20 ème siècle -Concert-Monteverdi choir
14 Culte Réformé - Oecuménique- Orgue, trompettes, chorale
10 Cantique des Culte Catholique Romain et Réformé (Alleluia 46/09)
13  Orthodoxe Serbie
08 Piano
14 Réformés-Luthériens:
03 afro amér.  Reggae
Psaume 137 à Babylone
05-Classique
06 STB  orgue Atonal
05-Classique motet
Psaume 139:13-16 Je fus tissé...
08 Violoncelle  Orchestre
Psaume 141:2 Prière encens
13 Culte Orthodoxe
Psaume 146:1 Mon âme loue
05 Motet poème -(Traduction sous la vidéo)-Ténor et orch
10 Culte catholique romain Cantique-
05 Motet 2/4voix
05 Cantates
03-Afro americain, Soul
02 Indes-cantique Tamil-Soprano orchestre et percussions,
08 Choir and organ 
Psaume 150 - création 2006
05-Classique
11 Chrétiens Orientaux
Psaume 149 Un chant nouveau
17 Monachisme  orthodoxe 
05 Moderne
05-Classique
15  Anglicans-

Livre des Proverbes
07 chanson francophone
Livre de l'Ecclésiaste
01 Film 1936
03 afro amér.  Rock

Cantique des cantiques
02 Espagne 15è - Musique judéo-espagnole
02-Danse Allemande
05-Classique Ca,tate
06 Voix ensemble ancien
Livre de Job
03-Afro americain-Gospel
03-Afro americain-Gospel
07 Chanson francophone
03 Gospel rap disco
Job 6.14 Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami
07 Chanson francophone
17 Monachisme Ligugé
Job 19:25 Rédempteur de la terre
TABBACK Rita - Les mille et une nuits- Mon amie la rose .../Les mille et une nuits......./Rita Tabback
07 Chanson canadienne-sur un conte d'inspiration Persane -Guitare
Job 20:11...La beauté qui passe,,,,
Livre du prophète Esaïe
06-Orch. chorale
08 Choeur-Interprétation
Es 7:14; Mat 1:23   Emmanuel
05-Classique
15 Culte anglican -Anthem- Choeur à 4 voix
05 Classique - Cantate 147/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
05-Classique  140/1
05-Choral  140  complet
05-Classique
05-Classique  56/1
Esaïe 25:8 Il essuiera les larmes
07 chanson francophone
Esaie 44:15-17  Mode=idole?
16 Chrétiens évangéliques
BENABAR - L'Effet Papillon ........../Benabar .................. /Effet papillon........./Paroles
07 Chanson française Top
Esaie 53:2;Romains 15:12 Et si le papillon était un discret "rejeton"?
01- Film -Amérique -Gospel Blues-Country folk-
05-Classique
05 Choral 39/1
Esaie 58:6-8,,,Le jeûne comme source de partage qui plait à Dieu,,,,
SIBELIUS - Hymne national Finlandais-Nino Rota............/Finlandia -Musique de nombreux cantiques
02 Musiques du monde Hymne national Finlandais
Esaie 61:1 Proclamer la liberté
06 Chant concert 1995
Esaie 65:22-25- Le loup et l'agneau
03-Afro americain -Soul
Livre du prophète Jérémie
03-Afro americain-Gospel
06 Chorale  et orchestre
Jérémie 11:4-5 Lait et miel...
02 Musique auvergnate - Groupe folklorique professionnel
02 Musique de danse grecque Sertaki

Lamentations de Jérémie
06 voix et orchestre
DURANTE- 18è-Lamentationes Jeremiae Prophetae - Mov. 1&2/9 - 3-6/9 - 7-9/9- /Lamentations-Universalis -/Durante
05 - Classique- Baroque - Coro della Radio Svizzera, Lugano
05 Motets 6 voix
10 Catholique Romain 
Livre d'Esther
05-Classique Symphonie
Livre du prophète Daniel
03-Afro americain-Gospel
03-Afro americain-Gospel
Livre du prophète Ezechiel
15  Anglicans
15 Anglican-Méthodiste
05-Classique
04 rock divers
Livre du prophète Jonas
01 Comédie musicale
20 Islam Coran et Bible
Jonas 1-4 Coran :Sourate 27:22-38 et Sourate 34:15

Livre du prophète Michée
05-Classique

Livre du prophète Nahum
05-Classique

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...