Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

Πως κάνουμε τον Σταυρόν μας, γιατί και τι συμβολίζει;

Ὁ Σταυρός τόν ὁποῖον τυποῦμεν κάθε μέρα στό σῶμα μας ( ἔτσι πρέπει καί μάλιστα πολλές φορές ), τυποῦται μέ τόν ἑξῆς τρόπο:
ἑνωμένοι οἱ τρεῖς πρώτοι δάχτυλοι πού εἰκονίζουν τήν Ἁγία Τριάδα καί ἑνωμένοι οἱ δύο τελευταῖοι δάχτυλοι πού εἰκονίζουν τίς δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ, τήν θείαν καί τήν ἀνθρώπινη ( τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος ).

Θέτοντας τούς τρεῖς δακτύλους εἰς τό μέτωπο, σημαίνει ὅτι κατῆλθε ὁ Χριστός ἐκ τῶν πατρικῶν κόλπων χωρίς νά χωρισθεῖ ἀπ' αὐτῶν ( εἰκ.1 )
 
 Κατόπιν θέτοντας τους στήν κοιλία μας, σημαίνει ὅτι ἐσαρκώθει εἰς τήν ἄμωμον κοιλία τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας ( εἰκ. 2 ).  Μετά, θέτοντας αὐτούς εἰς τόν δεξιόν ὧμον καί στόν ἀριστερό, σημαίνει ὅτι θά ἔλθῃ νά κρίνῃ ζῶντας καί νεκρούς καί τούς μέν δικαίους θά στήσῃ ἐκ δεξιῶν, τούς δέ ἁμαρτωλούς ἐξ ἀριστερῶν. ( εἰκ. 3 καί 4 ).

Ὅσοι Χριστιανοί δέν κάνουν σωστά τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, χαροποιοῦν τόν δαίμονα. Καί εἶναι τρομερό, ἀντί νά ἁγιαζόμαστε πού κάνουμε τόν Σταυρό μας, ἁμαρτάνουμε μέ αὐτή τήν ἀπροσεξία μας, γι' αὐτό ἀγαπητοί μας, νά προσέχουμε καί μέ εὐλάβεια καί σεβασμό νά κάνουμε τόν Σταυρό μας καί θά λαμβάνουμε πολλά ὀφέλη, ὅπως μᾶς λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Σχηματίζεται δέ προστατευτική ἀσπίδα γύρω μας, ἀκατανίκητη ἀπό κάθε ἐχθρό καί ἀπό κάθε κακό, ἐπίγειο καί ἐναέριο.
Ὁ Μέγας Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀθανάσιος, λέει:
"σημεῖο πιστῶν ὁ Σταυρός καί φόβος δαιμόνων τῷ σημείῳ τοῦ Σταυροῦ πᾶσα μαγεία παύεται".
Καθώς καί ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνειος, λέει: 
"εἰς τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί στήν σφραγίδα τοῦ Σταυροῦ, δέν ἰσχύει μαγείας δύναμη".
 
Μή ντρεπόμαστε τόν Σταυρό νά κάνουμε φανερά. Καί ὅταν πρόκειται νά βγοῦμε ἀπό τό σπίτι, ἄς λέμε αὐτή τή φράση:
"Ἀποτάσσομαι σοι Σατανᾶ, 
τήν πομπή σου καί τήν λατρεία σου 
καί συνατάσσομαί Σοί Χριστέ"
"Τότε, οὔτε ὁ ἄνθρωπος, οὔτε ὁ διάβολος θά μπορέσει νά σέ βλάψει", ὅπως μᾶς λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

Γιά τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, μᾶς διδάσκει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός:

 
"Ἀκούσατε, χριστιανοί μου, πῶς πρέπει νά γίνεται ὁ Σταυρός καί τί σημαίνει. Μᾶς λέγει τό Ἅγιον Εὐαγγέλιον, πώς ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, δοξάζεται εἰς τόν οὐρανόν περισσότερον ἀπό τούς Ἀγγέλους. Τί πρέπει νά κάμῃς καί ἐσύ; 
 
Σμίγεις τά τρία σου δάκτυλα μέ τόν δεξιόν τό χέρι σου καί μήν ἠμπορώντας νά ἀνεβῇς εἰς τόν οὐρανόν νά προσκυνήσῃς, βάνεις τό χέρι του εἰς τό κεφάλι σου, διότι τό κεφάλι σου εἶναι στρογγυλό καί φανερώνει τόν οὐρανόν, καί λέγεις μέ τό στόμα: καθώς ἐσεῖς οἱ Ἄγγελοι δοξάζετε τήν Ἁγίαν Τριάδα εἰς τόν οὐρανόν, ἔτσι καί ἐγώ, ὡς δοῦλος ἀνάξιος, δοξάζω καί προσκυνῶ τήν Ἁγίαν Τριάδα. Καί καθώς αὐτά τά δάκτυλα εἶναι τρία-εἶναι ξεχωριστά, εἶναι καί μαζί-ἔτσι εἶναι καί ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, Τρία Πρόσωπα καί Ἕνας  μόνος Θεός. Κατεβάζεις τό χέρι σου ἀπό τό κεφάλι σου καί τό βάνεις εἰς τήν κοιλίαν σου καί λέγεις: Σέ προσκυνῶ καί σέ λατρεύω, Κύριέ μου, ὅτι κατεδέχθῃς καί ἐσαρκώθῃς εἰς τήν κοιλίαν τῆς Θεοτόκου, διά τάς ἁμαρτίας μας. Τό βάζεις πάλιν εἰς τόν δεξιόν σου ὧμον καί λέγεις: Σέ παρακαλῶ, Θεέ μου, νά μέ συγχωρήσῃς καί νά μέ βάλῃς εἰς τά δεξιά μέ τούς δικαίους. Βάνοντάς το πάλι εἰς τόν ἀριστερόν ὧμον, λέγεις: Σέ παρακαλῶ, Κύριέ μου, μή μέ βάλῃς εἰς τά ἀριστερά μέ τούς ἁμαρτωλούς. Ἔπειτα, κύπτοντας κάτω εἰς τήν γῆν: Σέ δοξάζω, Θεέ μου, Σέ προσκυνῶ καί Σέ λατρεύω, ὅτι καθώς ἐβάλθηκες εἰς τόν τάφον, ἐτσι θά βαλθῶ καί ἐγώ. Καί ὅταν σηκώνεσαι ὀρθός, φανερώνεις τήν Ἀνάστασιν, καί λέγεις: Σέ δοξάζω, Κύριέ μου, Σέ προσκυνῶ καί Σέ λατρεύω, πώς ἀναστήθηκες ἀπό τούς νεκρούς, διά νά μᾶς χαρίσῃς τήν ζωήν τήν αἰώνιον. Αὐτό σημαίνει ὁ Πανάγιος Σταυρός".ΔΕΙΞΤΕ ΤΟ ΣΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ  ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥΣ ΟΣΟ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...