Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013

Νέα εγκύκλιος απαλλαγής από τα θρησκευτικά                                  
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                      -----

       ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
    Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
              ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
    Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                   -----

Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα:   http: // www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος – Σ. Μερκούρης
Τηλέφωνο: 210 344 3605 - 2247 (Π/θμια)
                   210 344 3272 - 2242 (Δ/θμια)
Να διατηρηθεί μέχρι ..................
Βαθμός Ασφαλείας .......... ……
Μαρούσι,        19/09/2013
Αριθ. Πρωτ.:   133099/Γ2                   
Βαθ. Προτερ.  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

Προς :
1. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας.
  Έδρες τους.
2. Σχολικούς Συμβούλους της χώρας.
    (μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας)
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας.
    (μέσω των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας)


                                                                                         Κοιν:
                                                                                            Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε.                                                                                             της χώρας. Έδρες τους. 

                                                                                         
         ΘΕΜΑ:  «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων»  

      Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό (άρ.16, παρ.2 του Συντάγματος) και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής στους μαθητές που είναι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι ή επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης και γι’ αυτό δεν επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.
     Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του μαθητή αν είναι ενήλικος ή των γονέων του ή του νόμιμου κηδεμόνα του αν είναι ανήλικος, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος ή επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει.
    Για τη χορήγηση της απαλλαγής ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με αυτήν που προβλέπεται για αντίστοιχες απαλλαγές μαθητών από μαθήματα (π.δ. 201/1998, π.δ. 104/1979 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα).
    Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή ή του νόμιμου κηδεμόνα του, παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη της παρούσας εγκυκλίου για το τρέχον σχολικό έτος (2013-2014) και εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων εφεξής και προσυπογράφεται από το διδάσκοντα εκπαιδευτικό. Ο Διευθυντής ενημερώνει τους γονείς του μαθητή ή τον νόμιμο κηδεμόνα του ή τον ίδιο εφόσον είναι ενήλικος, σε περίπτωση μη έγκρισης της απαλλαγής.
   Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και της υπ΄αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β΄ 1340) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι μαθητές, συντάσσοντας σχετική πράξη.
Επισημαίνεται ότι, σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν περισσότερα από ένα τμήμα της ίδιας τάξης, οι απαλλασσόμενοι μαθητές πρέπει να παρακολουθούν διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για τη φοίτηση των εν λόγω μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 104/1979.
Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία.       
Με την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου παύουν να ισχύουν οι με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-07-08, 104071/Γ2/04-08-08 και Φ12/977/109744/Γ1/26-08-08 εγκύκλιοι.       Εσωτερική διανομή:   
       1. Γραφείο κ. Υπουργού                                                                   Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                    
       2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
       3  Γραφείο κ.  Γενικού Γραμματέα
       4. Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
       5. ΔΙΠΟΔΕ
       6. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής
       7. Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
       8. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
       9. ΓΕΠΟ
       10. Δ/νση Σπουδών Π.Ε., Τμήμα Γ΄                                     
       11. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήματα Β΄ και Γ΄                                     


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...