Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

Η νομοθεσία για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση


Νομικό Πλαίσιο
Σύνταγμα, άρθρο 3     «Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας».
Σύνταγμα, άρθρο 13     «Περί θρησκευτικής ελευθερίας».
Ν.590/1977 (ΦΕΚ Α΄146/31-5-1977)     «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
Ν.4149/1961 (ΦΕΚ Α΄41/16-3-1961)     «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων».
Α.Ν.2200/1940 (ΦΕΚ Α΄42/1-2-1940)     «Περί Ιερών Ναών και Εφημερίων».
Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α΄15/28-1-2004)     «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (άρθρο 15: κατάργηση εισφοράς Ναών).
Κανονισμός αρ. 8/1979 (ΦΕΚ Α΄1/5-1-1980)     «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών».
Κανονισμός αρ. 39/1972 (ΦΕΚ Α΄103/30-6-1972)     «Περί των εν Ελλάδι Ορθοδόξων Ιερών Μονών και των Ησυχαστηρίων».
Κανονισμός 5/1978 (ΦΕΚ Α΄48/3-4-1978)     «Περί Κώδικος εκκλησιαστικών υπαλλήλων»
Κανονισμός αρ. 198/2010 (ΦΕΚ Α΄24/17-2-2010)     Τροποποίηση και συμπλήρωση  του υπ΄αριθμ. 5/1978 Κανονισμού «Περί Κώδικος εκκλησιαστικών υπαλλήλων».
Ν.1700/1987 (ΦΕΚ Α΄61/6-5-1987)     «Ρύθμιση θεμάτων εκκλησιαστικής περιουσίας».
Ν.349/1976 (ΦΕΚ Α΄149/19-6-1978)     «Περί διοικήσεως του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου».
Β.Δ.924/1966 (ΦΕΚ Α΄250/14-11-1966)     «Περί συστάσεως ως Ν.Π.Δ.Δ. του εν Καστανιά του Νομού Ημαθίας υφισταμένου μη Ενοριακού Ναού της Παναγίας Σουμελά και καθορισμός των αφορώντων  εις τα της διοικήσεως διαθέσεως των πόρων αυτού».
Πίνακες
Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
Ν. 3432/2006 – ΦΕΚ 14 Α’/2006     Δομή & λειτουργία του εκκλησιαστικού εκπαιδευτικού συστήματος
Ν. 2916/2001 – ΦΕΚ 114/2001     Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ν. 1566/1985 – ΦΕΚ167 Α’/1985     Δομή & λειτουργία της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ν. 2525/1997 – ΦΕΚ 188 Α’/1997     Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Ν. 3848/2010 – ΦΕΚ 71/2010     Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού
Ν. 2413/1996 – ΦΕΚ 124 Α’/1996     Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό και διαπολιτισμική εκπαίδευση
Π.Δ. 63/2005 – ΦΕΚ 98 Α’/2005     Κυβερνητικά Όργανα
Π.Δ. 129 – ΦΕΚ 182 Α’/2005     Τροποποίηση θέσεων διδακτικού & διοικητικού προσωπικού Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
ΦΕΚ 1811 Β’/2011     Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας
ΦΕΚ 409 Β’/2007     Οδηγός προγράμματος Εκκλησιαστικής Κατάρτισης
ΦΕΚ 1440 Β’/2006 – Υ.Α. 96575/Α2/22-09-2006     Ίδρυση Ι.Ε.Κ.
ΦΕΚ 1789 Β’/1999     Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής & Φροντιστηριακών Τμημάτων
ΦΕΚ 1980 Β’/2007 – Υ.Α.107370/Α2/01-10-2007     Κανονισμός λειτουργίας Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
ΦΕΚ 1087/2010 – Υ.Α.79321/Α2/2010     Μοριοδότηση Διευθυντών & Υποδιευθυντών Εκκλησιαστικών σχολείων
ΦΕΚ 863 Β’/2010 – Υ.Α. 67728/Α2/11-06-2010     Καθορισμός προσόντων επί του C.V. των υποψηφίων εκπαιδευτικών για την εκκλησιαστική εκπαίδευση
ΦΕΚ 561 Β’/2011 - Υ.Α. 26139/Α2/03-03-2011     Μεταθέσεις – αποσπάσεις και μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των Εκκλησιαστικών σχολείων
ΦΕΚ 651 Β’/2010 – Υ.Α. 49946/Α2/04-05-2010     Κατάργηση και συγχώνευση Εκκλησιαστικών Γυμνασίων & Λυκείων
ΦΕΚ 622 Β’/2011 – Υ.Α.27509/Α2/2011     Καθήκοντα & αρμοδιότητες Διευθυντών & Υποδιευθυντών Γ.Ε.Λ.-Γ.
ΦΕΚ 765 Β’/1987 – Υ.Α. 7626/6/ΑΣ 1785     Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία
Υ.Α. 99664/Α/219-08-2009     Κριτήρια επιλογής Διευθυντών Ι.Σ.Δ.Ε.
ΦΕΚ 1811 Β’/01-09-2009 – Υ.Α. 100507/Α2/2009     Πρόγραμμα σπουδών Ι.Σ.Δ.Ε.
ΦΕΚ 2067 Β’/2009 – Υ.Α. 113205/Α2/16-09-2009 & Υ.Α. 113202/Α2/16-09-2009     Ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών εκκλησιαστικών γυμνασίων και λυκείων και οργάνωση και λειτουργία των Ι.Σ.Δ.Ε.
ΦΕΚ 2382 Β’/2011 – Υ.Α. 110570/Α2/26-09-2011     Προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος της Α’ τάξης των Γ.Ε.Λ.
ΦΕΚ 81 Α’/1958     Οργανισμός διοικήσεων και διαχειρίσεως της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
ΦΕΚ 1950 Β’/2007 – Υ.Α. 108009/ΣΤ5/2007     Μεταβίβαση υπογραφής «ΜΕΥ» στο Γ.Δ., Δ/ντή, Τμηματάρχες Γ.Γ. Θρησκευμάτων
ΦΕΚ 313 Β’/2003 – Υ.Α. 20640/Α2/20     
Καθορισμός δυσπρόσιτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Ετερόδοξων - Ετερόθρησκων
Σύνταγμα   
Σύνταγμα της Ελλάδος -(ΦΕΚ 111/9/6/1975, Α΄)
Άρθρο 13     Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης.
Διεθνείς Συνθήκες
Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε. (Άρθρο 9)     Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας
Βασική Νομοθεσία
Α.Ν. 1363/1938 (Φ.Ε.Κ 305, Α΄)     Περί κατοχυρώσεως των διατάξεων των άρθρων 1και 2 του Συντάγματος.(Κατοχύρωση θρησκευτικής ελευθερίας )
Α.Ν.1672/1939 (Φ.Ε.Κ 123 Α΄)     Περί τροποποιήσεως του αναγκαστικού Ν. 1363/1938 «περί κατοχυρώσεως διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του εν ισχύει Συντάγματος.»
Β.Δ ΜΑΪΟΥ/2-6-1939  (Φ.Ε.Κ 220 Α΄)     Περί εκτελέσεως διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου υπ’ αριθμόν 1672/1939 περί κατοχυρώσεως διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του εν ισχύει Συντάγματος.
Ν.1920/1991 (Φ.Ε.Κ. 11, Α΄)     Κύρωση της από 24-12-1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Φ.Ε.Κ.182 Α΄)
Ν.3467/2006 (Φ.Ε.Κ.128, Α΄)Άρθρο 27     Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
Ν. 3512/2006 (Φ.Ε.Κ.264, Α΄)     Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις.
Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ.42, Α΄)Άρθρα 36-40 (Περί ιεροδιδασκάλων)     Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Ν.2731/1999 (Φ.Ε.Κ. 138, Α΄) Άρθρο 33 (Σχετικά με καθιδρύματα της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος)     Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις.
Γνωμοδοτήσεις
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους - Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 320/2004
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους - Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 121/2008


(http://www.esos.gr/)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...